Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

We vinden het belangrijk dat alle kinderen volledig tot ontwikkeling komen. In sommige gevallen is daarvoor extra ondersteuning nodig. Als school bieden we die zorg. We doen dit op verschillende niveaus. Daarbij streven we ernaar om zo veel mogelijk ondersteuning te bieden binnen de eigen groep.

Zorg op meerdere niveaus

Wij bieden zorg op meerdere niveaus.

Niveau 1: De dagelijkse zorg binnen de groep De leerkracht geeft met behulp van de methode les. Correctie, observatie en toetsresultaten geven de leerkracht informatie. Op grond daarvan stelt de leerkracht indien nodig het onderwijs aan de groep zowel didactisch als pedagogisch bij.

Niveau 2: Extra zorg in de groep Wanneer kinderen een extra, maar beperkte zorgbehoefte blijken te hebben - bijvoorbeeld vanwege prestaties of gedrag - richt de leerkracht het onderwijs voor deze leerlingen anders in. Dat gebeurt onder meer via de instructietafel, een prikkelarme ruimte of de verdeling van de taak in kleinere stappen.

Niveau 3: Speciale zorg in en/of buiten de groep Wanneer de zorg in de niveaus 1 en 2 niet voldoende blijkt te zijn, komt dat ter sprake in een gesprek met de IB’er. Vervolgens wordt er een handelingsplan opgesteld of besloten tot een onderzoek. De uitvoering van dit handelingsplan kan zowel binnen als buiten de groep gebeuren.

Niveau 4: Bovenschoolse zorg Bovenschoolse zorg kan gegeven worden binnen de organisatie van ons samenwerkingsverband De Meierij. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze schoolgids.

Remedial teaching

Remedial Teaching, afgekort RT, is extra leerhulp die we aan kinderen bieden. Dit gebeurt meestal door de eigen groepsleerkracht in de eigen groep. Soms wordt in overleg met de groepsleerkracht extra hulp buiten de groep gegeven.

Interne begeleiding

Om alle extra hulp, aandacht en zorg te coördineren, zijn er op onze school twee Intern Begeleiders (IB’ers) aanwezig: juf Corrie Aalberts en juf Heidi van Leersum. De IB’ers overleggen regelmatig met de leerkrachten over welke kinderen extra zorg nodig hebben. Zij gaan daarbij uit van de gegevens van de leerkrachten en van toetsgegevens. Op die manier waarborgen we de doorgaande lijn in de extra zorg.

GGD - Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD volgt alle kinderen op school in hun groei en ontwikkeling. Daarvoor hebben zij vaste contactmomenten. Heeft u vragen tussendoor, dan kunt u altijd langskomen op het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Als u hier klikt, ziet u de contactgegevens.

Leerlingenvolgsysteem

Om de leerlingen op een goede manier te volgen in hun ontwikkeling en zo nodig extra te begeleiden, houden we voor elk kind een dossier bij. We verwerken de resultaten in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Hierin staan de rapportcijfers, de toetsresultaten en verdere relevante zaken genoemd. Het dossier is alleen voor de leerkrachten en de desbetreffende ouder(s)/verzorger(s) toegankelijk.

ParnasSys biedt de mogelijkheid dat ouders via een beveiligde code de gegevens van het kind kunnen inzien, het zogenaamde Ouderportaal. Hierin kunt u onder meer de persoonlijke gegevens en groepsgegevens vinden.

Toetsen

Om de leerlingen op een goede manier te volgen in hun ontwikkeling, nemen we jaarlijks een aantal toetsen af. Toetsen van de methode en methode-onafhankelijke toetsen. Deze methode-onafhankelijke toetsen vormen een belangrijk onderdeel van het LeerlingVolgSysteem.

"De school heeft oog voor de ontwikkeling van het kind en laat het kind ook nog kind zijn waar dat kan."

Ouder